Regulamin internetowej sprzedaży biletów

 

Regulamin internetowej sprzedaży biletów krajowych Serwisu www.markpol.mielec.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został wydany przez firmą MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik z siedzibą w Mielcu, ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec, wpisaną do Rejestru CEIDG o numerze NIP: 8171467364.
  2. Treść Regulaminu oraz każda jego zmiana jest publikowana na stronie internetowej Serwisu.
  3. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu www.markpol.mielec.pl przez Użytkowników, w szczególności warunki i zasady nabycia biletów autobusowych Przewoźników w komunikacji krajowej, w tym warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej PayU obsługiwanego przez Operatora Płatności.
  4. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Serwis, w tym z możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego postanowień, co oznacza również wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Zakup biletu bez zaakceptowania postanowień Regulaminu jest niemożliwy.
  5. Administratorem Serwisu jest firma MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik z siedzibą w Mielcu, ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec, wpisaną do Rejestru CEIDG o numerze NIP: 8171467364.
  6. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem Serwisu, korespondencyjnie pod adresem Chorzelów 20 39-331 Chorzelów Kraków lub elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail rezerwację@markpol.mielec.pl
  7. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jednak może nabywać bilety za pośrednictwem Serwisu zarówno dla siebie jak i innych osób, z zastrzeżeniem, że Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z tego tytułu.

  § 2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin internetowej sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu www.markpol.mielec.pl udostępniany Użytkownikowi każdorazowo przed zakupem biletu;
b) Serwis / Serwis www.markpol.mielec.pl – internetowy system sprzedaży biletów działający na stronie internetowej www.markpol.mielec.pl;
c) bilet – autobusowy bilet elektroniczny w postaci pliku PDF, będący wygenerowanym z Serwisu Uwww.markpol.mielec.pl i wydrukowanym dokumentem stanowiącym dowód zawarcia Umowy Przewozu pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem i upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera;
d) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
e) Nabywca biletu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem Serwisu zakupiła bilet we własnym imieniu i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby;
f) Pasażer / Podróżny – osoba odbywająca podróż na podstawie biletu, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu;
g) Przewoźnik – wybrany przez Użytkownika podmiot realizujący na podstawie wymaganych przez prawo zezwoleń wybrane połączenia autobusowe krajowe, którego kursy zostały udostępnione za pośrednictwem Serwisu;
h) Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186
i) PayU – system płatności internetowych obsługiwany przez Operatora Płatności;
j) Strony transakcyjne – strony internetowe Serwisu www.pks.pl umożliwiające zakup biletu przez Internet;
k) „Regulamin Przewozów” – regulamin obowiązujący u Przewoźnika realizującego określony przewóz na podstawie nabytego za pośrednictwem Serwisu biletu, zawierający umowne warunki przewozu osób i rzeczy, w tym w szczególności prawa i obowiązku Pasażera i Przewoźnika, warunki dot. przewozu bagażu, ważności biletu rezygnacji z przewozu, udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przed zakupem biletu. Zapoznanie się z Regulaminem Przewozów oraz akceptacja jego treści jest warunkiem dokonania zakupu biletu;
l) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Nabywcą biletu a Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu www.markpol.mielec.pl;
m) Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 710);
n) ustawa prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. z dnia 10 czerwca 2015 r., Dz.U. z z 2015 poz. 915 ze zm.);
o) rozporządzenie w sprawie stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego – rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 poz. 266)
p) ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);
q) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)
r) ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

§ 3. Zakup biletu

 1. Bilet może zostać nabyty za pośrednictwem Serwisu:
  a) bez konieczności rejestracji konta w Serwisie poprzez anonimowe konto pod warunkiem wskazania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu na który zostanie przesłane potwierdzenie w formacie pdf oraz opcjonalnie danych do faktury VAT .
  2. Warunkiem technicznym dokonania zakupu biletu jest: poprawne przejście przez transakcję zakupu czyli wybranie trasy, daty i godziny przewozu, taryfy cenowej (w tym rodzaju ewentualnej ulgi lub promocji), podanie adresu e-mail (ewentualnie imienia i nazwiska Pasażera jeżeli wymaga tego Przewoźnik), na który ma być wysłany bilet, dokonanie zapłaty za bilet za pośrednictwem systemu płatności internetowych obsługiwanego przez Operatora Płatności, a także uprzednia akceptacja regulaminu sprzedaży.
  3. Zakup bilet możliwy jest najpóźniej na 2 godziny przed wskazaną na bilecie godziną odjazdu.
  4. Zakup biletu jest możliwy pod warunkiem dostępności miejsc na konkretny przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz dostępności miejsc będą wyświetlać się podczas dokonywania zakupu biletu w formie komunikatów.
  Po wybraniu opcji „Płacę” Użytkownik za pośrednictwem Stron Transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany przez siebie bilet za pośrednictwem systemu PayU.
  5. ULGI USTAWOWE naliczane są od podstawowej CENY BILETU.
  6. Wszelkie próby jakichkolwiek samodzielnych modyfikacji tytułu przelewu lub wykonania przelewów poza systemem płatności PayU spowodują odrzucenie przelewu. Skuteczne dokonanie płatności poza w/w serwisem obsługiwanym przez Operatora Płatności jest niemożliwe.
  7. Przewoźnik ani Administrator Serwisu www.markpol.mielec.pl nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki niedokonania zakupu z przyczyn, o których mowa w ust. 5 i powyżej.
  8. Aby skutecznie dokonać płatności za wybrany przejazd należy dysponować kartą płatniczą obsługiwaną przez Operatora Płatności lub konto internetowe w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę w celu obciążenia karty lub rachunku bankowego z tytułu zakupu biletu. W przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie bankowym zakup biletu nie zostanie dokonany.
  9. Po dokonaniu płatności potwierdzenie zostanie wygenerowany w formie pliku pdf oraz przesłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Następnie Nabywca biletu / Pasażer ma obowiązek wydrukowania biletu w sposób umożliwiający odczytanie jego elementów lub pobrać potwierdzenie na nośnik elektroniczny.
  10. Koszty wydrukowania biletu w formie elektronicznej ponosi każdorazowo Nabywca biletu / Pasażer.
  12. Dokonanie zakupu biletu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem Umowy Przewozu pomiędzy Nabywcą biletu a Przewoźnikiem i stanowi oświadczenie Nabywcy biletu, że zapoznał się z treścią Regulaminu Przewozu oraz wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
  13. Pasażer ma obowiązek przechowywania biletu przez cały czas trwania Umowy Przewozu.

  § 4. Wystawianie faktur VAT

 1. Wystawienie faktury VAT imiennej możliwe jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę przewozu na podstawie danych przesłanych [przez Użytkownika] na podany wyżej adres email. Wystawienie faktury VAT z numerem NIP możliwe jest pod warunkiem przeslania danych na adres email przed zrealizowaniem przejazdu.
  2. Jeżeli przekroczono termin, o którym mowa w ust. 1 wystawienie faktury VAT nie będzie możliwy.

  § 5. Zwrot biletu i zmiana umowy przewozu

 1. Oferta bezzwrotna:
  a) Zamawiający dokona przedpłaty w wysokości całości wartości biletu w trakcie procesu zakupu,
  b) w przypadku anulacji/rezygnacji z zakupionego biletu lub jego modyfikacji 12 h przed planowanym odjazdem przedpłata podlega zwrotowi po potrąceniu odstępnego w wysokości 50% kwoty z zawartej transakcji.
  2.Zwroty należności za bilety zakupione za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w szczególności w przypadku opóźnienia lub niewykonania kursu biletowego przez Przewoźnika, a także niezabrania Pasażera z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, wykonywane są w całości wyłącznie na podstawie oryginału niewykorzystanego, sprzedanego za pośrednictwem Serwisu biletu.
  3. Zamawiający ma możliwość jednorazowej darmowej zmiany terminu podróży minimalnie 12h przed planowanym odjazdem. Nowy przełożony termin podróży musi odbyć się w ciągu 14 dni od pierwotnej daty biletu.

  § 6. Reklamacja transakcji zakupu biletu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji transakcji zakupu biletu przez Serwis są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości w realizacji transakcji zakupu pod adresem: Chorzelów 20 39-331 Chorzelów lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rezerwację@markpol.mielec.pl
  2. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym w przypadku wezwania Użytkownika przez Administratora Serwisu do uzupełnienia reklamacji w trybie określonym w ust. 3 poniżej za datę wpłynięcia reklamacji przyjmuje się
  datę wpłynięcia do Administratora Serwisu uzupełnionej reklamacji, od której biegnie w/w 30- dniowy termin na jej rozpatrzenie.
  3. Treść reklamacji powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji zakupu biletu, a w szczególności: dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail, numer telefonu, opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji, data realizacji transakcji.
  4. W przypadku gdy reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w ust.3 powyżej Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia reklamacji w tym terminie zgodnie z wezwaniem Administratora Serwisu nie zostanie merytorycznie rozpatrzona. Stanowisko dotyczące złożonej reklamacji oraz wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane na adres e-mail na który został przesłany zakupiony bilet lub na adres korespondencyjny, z którego reklamacja została przesłana.

  § 7. Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a) korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  b) podania przy korzystaniu z Serwisu prawdziwych i aktualnych danych,
  c) w przypadku zakupu biletu dla innego Pasażera zapoznać go z postanowieniami Regulaminu.
  2. Niedozwolone jest podejmowanie działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu, w tym prowadzących do jego nieprawidłowego działania, a także umieszczanie w nim treści o charakterze bezprawnym.
  3. Administrator Serwisu uprawniony jest do anulowania transakcji oraz zablokowania / usunięcia konta Użytkownika w przypadku pozyskania informacji, że płatności dokonuje osoba nieuprawniona oraz, że zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu Serwisu do działań o charakterze przestępczym. W takich przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie właściwych organów państwowych.
  4. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy Przewozu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub do dokonania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.
  5. Administrator Serwisu, w imieniu Przewoźników informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przewozowe:
  a) osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego,
  b) osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

  § 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników / Pasażerów jest MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik z siedzibą w Mielcu, ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec, wpisaną do Rejestru CEIDG o numerze NIP: 8171467364, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji internetowej sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu oraz Umowy Przewozu. Przetwarzanie danych osobowych celach marketingowych następuje jedynie gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  3. Odbiorcami danych osobowych są jedynie osoby odpowiedzialne za realizację Umowy Przewozu ze strony Przewoźnika, jak również pracownicy firmy MARKPOL odpowiedzialni za prawidłowe działanie Serwisu.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej.
  5. Nie podanie adresu e-mail, przy rejestracji lub podczas korzystania z Serwisu bez wcześniejszej rejestracji, na który zostanie przesłany bilet oraz pozostałych danych wymaganych do zakupu biletu uniemożliwia zakup biletu.
  6. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy prawo przewozowe na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe Pasażera (np. imię nazwisko,), jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób. Jeżeli dany przewoźnik, od którego pasażer nabywa za pośrednictwem Serwisu bilet, wymaga umieszczenia w/w danych, ich niepodanie może uniemożliwić zakup biletu.

  § 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu należy stosować Regulamin obowiązujący w dniu zakupu biletu.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy prawo przewozowe, rozporządzenia w sprawie stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Masz pytania? Napisz do nas!

2 + 7 =