• PROMOCYJNE CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH!!! • PROMOCJE NA BILETY NORMALNE - SPRAWDZAJ PRZY ROZKŁADACH JAZDY!!! • W KAŻDĄ SOBOTĘ DODATKOWY KURS O GODZINIE 06:05 Z DABROWY TARNOWSKIEJ!!! • PROMOCYJNE CENY BILETÓW ONLINE W SERWISIE EURO - TICKET NA TRASIE MIELEC >> KRAKÓW, KRAKÓW >> MIELEC!!! • NOWE POŁĄCZENIA MIELEC >> SZCZUCIN >> DĄBROWA TARN. >> KRAKÓW - SZUKAJ PRZY ROZKŁADACH JAZDY

regulamin przewozów

Szanowny Kliencie pamiętaj, 
dokonując rezerwacji i płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin!

REGULAMIN 
przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy MARKPOL

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Przedmiotem niniejszych przepisów jest określenie zasad wykonywania i korzystania z usług przewozowych pojazdami firmy "MARKPOL" Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rzeźnik.
2.
Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów. 
 ROZDZIAŁ II 
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA I PRZEWOŹNIKA
3.
Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach.
4.
Rezerwacja biletów: 
Rezerwacja miejsca w autobusie/busie dokonywana jest pod nr:  
tel. 17 584 14 48
od pn - pt., w godz. 8:00 – 19:00
kom. 796 969 151
kom. 796 969 152

od pn – nd., w godz. 8:00 - 20:00
lub przez e-mail: rezerwacje@markpol.mielec.pl 
W przypadku rezygnacji z przejazdu prosimy o niezwłoczne zgłoszenie wyżej wymienionego faktu nie później
niż 3h przed planowanym odjazdem.

Szanowny Kliencie dokonując rezerwacji miejsca w autobusie, jak również zamawiając bilet miesięczny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rezerwacji miejsca w autobusie oraz wydania okresowego biletu imiennego przez firmę MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik, z siedzibą w Mielcu, przy ul. Cyranowskiej 129, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Pasażerowie: 
1. Zobowiązani są wsiadać przednimi drzwiami oznakowanymi napisem "wejście", wysiadać natomiast mogą wszystkimi drzwiami w pojeździe.
2. Wsiadający zobowiązani są do obecności na przystanku conajmniej 10 minut przedplanowanym odjazdem oraz zajęcia miejsc siedzących, natomiast w przypadku braku wolnych miejsc siedzących, zajmują miejsca stojące podtrzymując się uchwytów lub poręczy.
3. Aby umożliwić bezpieczne zatrzymanie się na przystanku, wysiadający z pojazdu powinni zająć miejsce stojące przy drzwiach w sposób widoczny dla kierującego oraz z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować kierowcę o zamiarze wysiadania.
4. Nie powinni zajmować miejsc w pobliżu kierującego aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.
5. W przypadku znalezienia rzeczy zagubionej w pojeździe zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania kierowcy, który rzecz zagubioną przekazuje do siedziby firmy MARKPOL, tj. 39-332 Chorzelów 20).
6. Stosują się do zaleceń kierowców, dbających o jakość i bezpieczeństwo przewozów.
5.
Zabrania się pasażerom: 
1. Otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy.
2. Zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia.
3. Wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy.
4. Spożywania artykułów spożywczych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, jak również spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
5. Uciążliwego dla innych korzystania z odbiorników audio-video lub telefonów komórkowych.
6. Prowadzenia jakichkolwiek form akwizycji oraz zbiórek pieniędzy.
7. Wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
6.
Kierujący pojazdem: 
1. Zobowiązany jest do obsługi Klienta z pełnym zachowaniem kultury osobistej.
2. Zobowiązany jest do sprzedaży biletów jednorazowych zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy czym bilet każdorazowo wręcza pasażerowi.
3. Odmawia zabrania pasażera i sprzedaży biletu osobom nietrzeźwym, mogącym zabrudzić innych pasażerów, osobom agresywnym oraz osobom potencjalnie uciążliwym dla innych pasażerów.
4. Może wezwać Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji.
5. Uprawniony jest do dokonywania czynności kontrolnych i dyscyplinujących wobec pasażerów nie posiadających biletu lub uciążliwych dla innych pasażerów.
6. Uprawniony jest do wyprowadzenia z pojazdu pasażerów o których mowa w ust.5.
7. Nie odpowiada za opóźnienia pojazdu spowodowane dużym ruchem ulicznym, warunkami atmosferycznymi, przypadkami losowymi, itp.
ROZDZIAŁ III 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
7.
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenia pojazdu lub urządzeń komunikacyjnych,
2. Za zmianę trasy przejazdu lub jego niezasadne zatrzymanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.
8.
1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie zawinione,
2. Przewoźnik odpowiada za szkody z zastrzeżeniem ust.1, poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer zobowiązany jest wówczas zgłosić kierującemu fakt powstania szkody w tym pojeździe.
ROZDZIAŁ IV 
PRZEWÓZ BAGAŻU, PRZESYŁEK I ZWIERZĄT
9.
1. Pasażerowie mogą (za zgodą kierowcy) przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie naraził na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
2. Dla przewożonego psa podróżny zobowiązany jest nałożyć kaganiec.
3. Opłacie nie podlegają:
   - przedmioty stanowiące bagaż podręczny,
   - zwierzęta trzymane na rękach,
   - wózki inwalidzkie, wózki dziecięce - złożone,
4.  Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera.
5. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż i jego uszkodzenia, które nie wynikają z winy przewoźnika znajdującego się w autobusie i jego lukach bagażowych .
6. Bagaż znajdujący sie w lukach bagażowych autobusu wydawany będzie przez ////obsługę////(kierowcę) wyłącznie na przystankach końcowych.
7. Bagażu ręcznego i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
8. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów oraz powodujące zniszczenie mienia.

ROZDZIAŁ V 
PRZEPISY TARYFOWE
10.
Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zakup biletu na przejazd oraz zajęcie przez pasażera miejsca siedzącego lub stojącego w pojeździe. Z chwilą zawarcia umowy pasażer jest zobowiązany do posiadania:
1. ważnego biletu jednorazowego, wieloprzejazdowego lub imiennego biletu miesięcznego - uprawniającego do przejazdu danym pojazdem na trasie zawartej w treści biletu,
2. ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego w razie korzystania z takiego uprawnienia.
11.
Posiadanie biletów przez czas przewozu jest obowiązkowe i jest zarazem potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jak również podstawą do reklamacji i roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi przewozu.
12.
Rodzaje biletów:
1. Bilety jednorazowe
    - normalne,
    - z ulga handlową (zgodnie ze strategią handlową przewoźnika),
    - z ulgą ustawową (zgodnie z ustawą o dopłatach do biletów ulgowych).
Sprzedawane są bezpośrednio u kierowcy. Należy wymagać ich wydania przy zakupie i zachować do kontroli. Zabrania się odstąpienia osobom trzecim. Firma nie prowadzi numeracji biletów zakupionych w kasach dworcowych jak i online.
2. Imienne bilety miesięczne
   - normalne,
   - z ulga ustawową (zgodnie z ustawą o dopłatach do biletów ulgowych),
Sprzedawane są u kierowcy z tym, że zamówienie na bilet prosimy dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Wszystkie dane można znaleźć na naszej stronie internetowej www.markpol.mielec.pl . Ulgowe bilety miesięczne (np. uczeń, student, nauczyciel) sprzedawane są jedynie po okazaniu ważnej legitymacji uprawniającej do ulgi. Zabrania się odstąpienia biletu osobom trzecim.

ROZDZIAŁ VI 
KONTROLA BILETÓW
16.
1. Kontroli biletowej mają prawo dokonywać wyłącznie osoby legitymujące się dokumentem uprawniającym do jej przeprowadzenia, którego wzór przewoźnik jest obowiązany umieścić w pojeździe w widocznym miejscu.
2. Osoba kontrolująca: 
   - jest obowiązana do kulturalnego zachowania się i okazywania w sposób czytelny dla pasażerów identyfikatora uprawniającego do przeprowadzenia kontroli biletów,
    - jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności przewozowych wraz z opłatą dodatkową w wysokości :

200 zł za brak WAŻNEGO BILETU, jeżeli wpłata zostanie dokonana do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty przysługuje bonifikata 50%, czyli kwota po obniżeniu wynosi 100 zł
100 zł za brak wymaganego DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH/BEZPŁATNYCH, jeżeli wpłata zostanie dokonana do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, przysługuje bonifikata 30%, czyli kwota po obniżeniu wynosi 70 zł.
- ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera w celu dochodzenia roszczenia w razie nieuregulowania opłaty gotówką,
- przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu. Dokończenie kontroli rozpoczętej w pojeździe może odbywać się również na przystanku.
17.
1. Podczas kontroli biletów, przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione, pasażer obowiązany jest okazać bilet uprawniający go do przejazdu, a na wezwanie przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
2. W razie stwierdzenia braku biletu uprawniającego do przejazdu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, pasażer jest obowiązany do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej gotówką osobie kontrolującej bilety albo do przyjęcia wezwania do zapłaty i uiszczenia kwoty określonej w wezwaniu w sposób w nim określony. Kopia wezwania stanowi protokół w rozumieniu 7.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego /Dz.U. z 2006 Nr 38 poz 266/.4. W przypadku nie wydania biletu przez kierującego pojazdem, osoba kontrolująca nie może nałożyć na pasażera opłaty dodatkowej i zobowiązana jest sporządzić raport na tę okoliczność.
3. W razie trybu i zasadności nałożenia opłaty dodatkowej można składać skargi i wnioski (pisemnie) lub reklamacje (pisemnie), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, w miejscu wskazanym na pokwitowaniu lub wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.
4. Jeżeli pasażer jest właścicielem IMIENNEGO BILETU MIESIĘCZNEGO, którego nie posiadał przy sobie w czasie kontroli, okazuje go w ciągu 7 dni w siedzibie firmy  „MARKPOL” – 39-331 Chorzelów 20  w dni robocze. Na tej podstawie, po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej (20zł) sprawa zostanie zakończona.
5. Kontroler biletów, w przypadku stwierdzenia u pasażera braku biletu oraz braku dokumentu tożsamości ma prawo skorzystać z pomocy Policji w celu ustalenia tożsamości pasażera.

ROZDZIAŁ VII 
REKLAMACJE
18.
Reklamacje przyjmowane są :
 - w formie pisemnej na adres firmy „MARKPOL” tj. 39-331 Chorzelów 20 lub
 - w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@markpol.mielec.pl 
Przewoźnik  zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.

Przewoźnik nie rozpatruje reklamacji w formie telefonicznej. 
Warunkiem  koniecznym rozpatrzenia reklamacji związanych z przewozami na liniach regularnych, jest załączenie kserokopii biletu, będącego potwierdzeniem przejazdu.
Reklamacje składane bez kserokopii biletu, nie będą rozpatrywane.

ROZDZIAŁ VIII 
PRZEPISY KOŃCOWE
19.
We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa  Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz  z przepisami wykonawczymi.

^ Do góry